działki rekreacyjne - sprzedaż obsługuje Bank Ziemi
Działki rekreacyjne, domek czy altanka?
Zanim kupimy działki rekreacyjne, warto sprawdzić co będzie można na nich postawić. Działki rekreacyjne podlegają tym samym przepisom, co budowlane. Przykładowo jeśli działki rekreacyjne znajdują się w zanieczyszczonym terenie, będzie konieczne ich rekultywacja. Jeśli działki rekreacyjne leżą w strefie ochronnej, ograniczy to znacznie plany inwestora. Kupując działki rekreacyjne warto zażądać od dotychczasowego właściciela, aby złożył pisemne oświadczenie, że na działkach nie były składowane substancje niebezpieczne. Kupując działki rekreacyjne, warto sprawdzić czy nie są zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej.

Pierwszeństwo wykupu

Aby sprawdzić interesujące nas działki rekreacyjne ,warto zapoznać się z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu poznamy jakie jest przeznaczenie terenu na jakim leżą działki rekreacyjne, czy są to tereny zieleni, przeznaczone pod rekreację czy pod zabudowę mieszkaniową oraz czy działki rekreacyjne znajdują się w pobliżu planowanej drogi bądź innego obiektu, który może obniżyć wartość działki rekreacyjnej.

Zwróćmy uwagę, czy nasze atrakcyjne działki rekreacyjne nie są nieruchomością rolną. Jeśli tak, w takim przypadku musimy sporządzić dwie umowy w formie aktu notarialnego – umowę warunkową i umowę przeniesienia własności nieruchomości. Agencja Nieruchomości Rolnych posiada prawo pierwokupu działki, z którego może skorzystać w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzyma informacje o zawartej umowie. W przypadku gdy ANR nie skorzystała z prawa pierwokupu, działki rekreacyjne mogą stać się naszą własnością, własność nieruchomości przenoszona jest umową przeniesienia własności na nowego właściciela.

Sprzedając działki rekreacyjne posługujemy się taką samą umową jak w przypadku sprzedając inne działki. Musimy pamiętać, że powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, tylko taka umowa może stanowić podstawę do wpisania kupującego działki rekreacyjne w księdze wieczystej jako właściciela. Kupując działki rekreacyjne umowę przedwstępną nie musimy zawierać w formie aktu notarialnego, jednak ze względu na bezpieczeństwo obrotu ziemią warto udać się do notariusza.

W umowie sprzedaży działki znajduję się dokładny opis działki zgodny z informacjami, które zawiera księga wieczysta oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów. Jeśli działki rekreacyjne są zabudowane, w umowie powinien znaleźć się zapis o tym jakie obiekty znajdują się na działce z opisem w jakim są stanie.

Kupując działki rekreacyjne warto zadbać, aby w akcie notarialnym znalazł się zapis, że brak innych niż ujawnione w księdze wieczystej obciążeń dotyczących działki, tj. obciążeń publicznoprawnych, praw lub roszczeń osób trzecich, włączając ograniczone prawa rzeczowe, prawa pierwokupu, prawo pierwszeństwa lub nabycia wynikające z ofert wstępnych albo z warunków umów. Od sprzedającego działki rekreacyjne, warto dodatkowo uzyskać oświadczenie, że do nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, zabezpieczające bądź mające na celu wywłaszczenie, bądź inne postępowanie administracyjne.

Zgłoszenie lub pozwolenie

Stawiając budynek trwale związany z gruntem, musimy uzyskać pozwolenie na budowę, niezależnie czy planujemy zabudować działki budowlane, czy działki rekreacyjne.

Art. 29 prawo budowlane wymienia katalog obiektów i robót budowlanych, które są zwolnione z obowiązkowego uzyskania pozwolenia na budowę. - O pozwolenie na przykład nie trzeba występować jeśli zamierzamy zbudować basen przy domu albo oczko wodne, oczywiście pod warunkiem jeśli powierzchnia nie przekracza 30 m2.

Brak wymogu uzyskiwania pozwolenia, dotyczy również budowy kortów tenisowych lub bieżni do rekreacji oraz co ważne dla kupujących działki rekreacyjne altany i ogrodu zimowego o powierzchni do 25m2, z zastrzeżeniem, że na każde 500m2 można zbudować maksimum dwa takie obiekty. Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku zabudowy działki siedliskowej z już istniejącymi zabudowaniami budynkiem gospodarczym do 35m2, powiązanym z produkcją rolną i będącym uzupełnieniem już istniejącej zabudowy.

Wykorzystując działki rekreacyjne nawet do budowy kortu lub basenu musimy zgłosić zamiar rozpoczęcia prac w wydziale architektury starostwa powiatowego określając, jaki obiekt i w jaki sposób planujemy budować oraz w jakim terminie rozpoczniemy prace budowlane.

Mimo, że ustawa wymaga jedynie złożenia oświadczenia o prawie inwestora do nieruchomości, często w urzędach wymagane są dodatkowe dokumenty tj. szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie. Inwestor po dokonaniu zgłoszenia jest zobowiązany odczekać 30 dni – jeśli starosta powiatowy w tym czasie nie wniesie sprzeciwu, możemy rozpoczynać prace budowlane. Brak takiego zgłoszenia to zagrożenie nakazem rozbiórki lub nałożeniem opłaty legalizacyjnej.

Źródło: Na podstawie artykułu w gazecie Rzeczpospolita


Polecamy działki rekreacyjne nad jeziorem, rzeką i nad morzem.


Jesteś na:   Wiadomości